DOŁĄCZ DO KLUBU tianDe - załóż bezpłatne konto i korzystaj z możliwości zakupów o 35% taniej
Jesteś tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka opinii

Polityka opinii

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu pod adresem https://www.tiande-sklep.com.pl/ jest PORTAL ART & ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu, ul. Grobla 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463679, NIP: 5532512938, REGON 243268935, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 2. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 3. Polityka Opinii – niniejszy dokument.
 4. Produkt – każdy towar lub usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tiande-sklep.com.pl/.
 6. Media społecznościowe - konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, Linkedin.
 7. Opinia – subiektywne wypowiedzi Użytkowników publikowane w Serwisie przez Właściciela Serwisu na zasadach niniejszej Polityki Opinii.
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 12. Właściciel Serwisu – PORTAL ART & ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu, ul. Grobla 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463679, NIP: 5532512938, REGON 243268935, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN

§3 Zasady publikowania opinii

 1. Opinie o Produktach lub Usługach wystawione przez Konsumentów są dostępne publicznie. Właściciel Serwisu publikuje opinie zweryfikowane i/lub niezweryfikowane. Opinie zweryfikowane są dodatkowo i czytelnie oznaczone jako zweryfikowane.
 2. W Serwisie publikowane są opinie pozytywne, neutralne i negatywne.
 3. Autorami opinii są:
  • osoby, które zakupiły Produkt lub Usługę
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę bez uiszczenia zapłaty
  • osoby korzystające z Produktu lub Usługi
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę na podstawie umowy barteru lub innej umowy
 4. Właściciel umieszcza w Serwisie Opinie publikowane przez Użytkowników pochodzące bezpośrednio ze Strony, jak również publikowane w Mediach społecznościowych lub innych serwisach internetowych.
 5. Opinie zamieszczone w Serwisie są niezależne i nie sponsorowane.
 6. Użytkownik z chwilą opublikowania Opinii udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej zgody na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie zamieszczonej Opinii wraz z danymi jej autora.

§4 Weryfikacja Opinii

 1. Opinie są publikowane przez Właściciela Serwisu po ich wcześniejszej weryfikacji.
 2. Użytkownicy mogą podzielić się opinią za pomocą m.in.: formularz na stronie, komentarz pod oferowanym Produktem lub Usługą.
 3. Weryfikacja Opinii następuje m.in. poprzez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem z podziękowaniem za opinię; poprzez przesłanie do Użytkowników dedykowanego linku do pozostawienia opinii; poprzez zalogowanie się do Serwisu za pomocą Konta, dzięki któremu dokonano zakupu.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, opinia ta nie będzie publikowana jako zweryfikowana.
 5. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§5 Publikowanie, modyfikowanie i usuwanie Opinii

 1. Opinia publikowana jest w postaci, w jakiej udzielił jej Konsument, tzn. nie jest ona edytowana, skracana ani modyfikowana.
 2. Opinia zostaje poddana modyfikacji lub usunięciu w sytuacji, gdy:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich,
  • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd,
  • zawiera szkodliwe oprogramowania lub pliki,
  • zawiera błędy stylistyczne, ortograficzne, gramatyczne,
  • dotyczy Produktu lub Usługi niedostępnych w sprzedaży

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania Opinii w formie elektronicznej na adres e-mail tiandezywiec@gmail.com lub pisemnej na adres ul. Grobla 16, 34-300 Żywiec zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§7 Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opublikowane Opinie.

§8 Zmiany Polityki prywatności

 1. 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
 2. 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2024-06-21.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.
 2. W celu ciągłego ulepszania procesu weryfikacji Opinii, Właściciel Serwisu na bieżąco aktualizuje Politykę Opinii.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. zamieszczonej opinii.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

PORTAL ART & ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grobla 16
34-300 Żywiec

Działając w imieniu własnym informuję, iż Opinia widoczna w Serwisie jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Niezgodność Opinii ze stanem faktycznym polega na:

Niezgodność została stwierdzona w dniu:

Z uwagi na powyższe, proszę o: